Home
Warriors For Health
Wie ben ik?
Gezondheidsnieuws
Onderzoeken
Food for Thought
Gezonde voeding
Medicinale Cannabis
Kruiden-Specerijen
Gezonde recepten
Natuurlijk mooi
Filmpjes
Ander nieuws
links
Fotoalbum
Disclaimer

Behandeling door de Linus Pauling kliniek te Waalre ten overstaan van mijn persoon!


Dit bericht is naar aanleiding van de bedrieglijke en leugenachtige behandeling ten overstaan van mijn persoon door de eigenaren van Linus Pauling kliniek te weten: Tim Kors – Rob Smits en Michael van Gils!

Misschien was “Aan de firma list en bedrog” in dit geval een betere aanhef geweest?


Ik neem aan dat iedereen die dit leest het met me eens is dat hier sprake is van leugens, bedrog en manipulatie van cijfers en lijsten.

Hierdoor ben ik, na mijn vertrek uit de kliniek, niet in de mogelijkheid geweest om een goede doorstart te maken voor mezelf. De financiële middelen, waar ik recht op had, zijn mij door Linus Pauling kliniek onthouden.


Ik ben dan ook van mening dat, door hantering van dit leugenachtig en bedrieglijke beleid, mij geen andere mogelijkheid meer rest dan de publiciteit te zoeken, wat ik bij deze dus doe!


Ik heb de eigenaren van Linus Pauling kliniek t.w Tim Kors, Michael van Gils en Rob Smits, een jaar de tijd gegeven om deze zaak op een eerlijke en nette manier af te handelen. Daar is geen gebruik van gemaakt. Er is op geen enkele manier vanuit de kliniek ook maar de aanzet tot een fatsoenlijk gesprek of oplossing gegeven.

Ik zie geen enkele andere mogelijkheid meer om deze zaak goed af te sluiten en te krijgen waar ik recht op heb!


Hieronder een kort overzicht van de feiten:


Op 4 oktober 2009 is mij door Tim Kors en Michael van Gils gevraagd om met hen te gaan samenwerken als orthomoleculair therapeut in hun pas betrokken pand Gestelsestraat 16B te waalre.


Het bedrijf heette in die tijd Ortho Instituut (onderdeel van Orthoworld) en is vanaf 1 juni 2011 overgegaan op de naam Linus Pauling Kliniek.


In eerste instantie zou deze samenwerking onbetaald zijn, met de belofte van een dienstverband na verloop van tijd, aangezien er vanuit het standpunt van Ortho Instituut, onvoldoende middelen aanwezig waren om op dat moment een dienstverband aan te gaan.

Zodra het bedrijf meer winst zou maken kon een dienstverband worden opgesteld.


Vanaf 26 oktober ben ik regelmatig enkele dagen per week in Waalre aanwezig geweest en heb mijn kennis en jarenlange ervaring over producten en orthomoleculaire geneeskunde gratis met hen gedeeld.


Op donderdag 12 november 2009 heb ik, op verzoek van Tim en Michael, mijn eerste lezing in Waalre gegeven over hart en vaat ziekten. Nadien heb ik op verschillende data (onbetaalde) lezingen gegeven over kanker en andere gezondheidsonderwerpen ten behoeve van Ortho Instituut.


Vanaf november 2009 ben ik ook stelselmatig mijn patienten gaan overzetten naar het Ortho Instituut / Linus Pauling kliniek..

Er werd afgesproken dat ik een provisie zou ontvangen over de producten die door mijn klanten werden aangekocht.


Er is toen door Michael een concept licentie opgemaakt, dat zou worden gebruikt voor iedere therapeut die wilde gaan samenwerken met het Ortho Instituut door zijn of haar patienten naar het instituut te sturen voor onderzoek en producten. Dit concept is door Michael en mij besproken en naar aanleiding daarvan is de definitieve licentie opgesteld.


Ik heb indertijd zelf ook een licentie ingevuld en ondertekend en een map “partnerovereenkomsten” gemaakt waarin deze licenties zouden worden opgeborgen. Deze, in 2010 door mij ondertekende, licentie is volgens de directie niet meer te vinden.


Aangezien er toendertijd geen werkend affiliate programma was heb ik al de verkopen van mijn klanten handmatig bijgehouden. De lijsten van de verkochte artikelen en hoeveelheden zijn nog in mijn bezit.


Toen er een aangepast programma was heb ik, samen met Michael van Gils, de lijsten nagekeken en die zijn op 15 – 12 - 2010 goedgekeurd en afgesloten. Vanaf dat moment zou alles via het affiliate programma gaan lopen en was er geen noodzaak meer om het handmatig bij te houden aangezien alles in het programma zou zijn terug te vinden.

Het totaal te ontvangen, goedgekeurde, provisie bedrag over 2009 en 2010 zou aan mij worden overgemaakt, de eerste (gedeeltelijke) betaling heeft op 27-12-2010 plaatsgevonden.


Daarna hebben de resterende betalingen over 2009 en 2010 op onregelmatige basis plaatsgevonden. De laatste betaling over 2009 en 2010 heeft op 09-08-2012 pas plaatsgevonden! De complete betalingsgrafiek is in mijn bezit.


De te ontvangen provisie over 2011 is door mij niet terug te halen, aangezien er in de loop van de tijd weer is overgegaan op een ander computerprogramma en ik geen toegang heb tot het programma.

Er is wel een exel lijst van deze omzetten in het bezit van Michael van Gils, Tim Kors en Moniek Mol. Deze lijst is in februari 2012 via email door Michael van Gils naar Tim Kors verzonden, die het heeft doorgestuurd naar Moniek Mol. Deze lijst zou ook mij per mail worden toegezonden, maar tot op heden heb ik die nog niet mogen ontvangen.


Na herhaaldelijke telefoongesprekken met Moniek Mol, die de lijst moest uitrekenen en daar blijkbaar problemen mee had, is er niet gereageerd op mijn verzoek voor toezending van het bestand. Tijdens een telefonisch verzoek hierover naar Moniek Mol vertelde zij me dat het totaal nog te betalen bedrag, (dat was uitgerekend naar aanleiding van de desbetreffende exel lijst) aan provisie over 2011 een groot bedrag was (bedrag bij mij bekent), maar dat er niet voldoende geld aanwezig was om dit uit te betalen. Dit is ook door Amira (boekhoudkundig medewerkster) gehoord en ook zij heeft dit telefonisch aan mij bevestigd.


Ik heb enkele weken afgewacht, maar er kwam verder geen enkele reactie meer.

Toen ik weer belde om te vragen hoe het er nu bijstond bleek de berekening van de betreffende lijst opeens niet meer te kloppen en mocht Moniek Mol, op bevel van Rob Smits en Tim Kors, hier niet meer met mij over praten???? Waarom? Dat weet ik nog steeds niet. Ik neem aan dat de betreffende exel lijst ondertussen danig gemanipuleerd is omdat de heren Smits en Kors het bedrag blijkbaar te hoog vonden!


Ik heb geen enkel idee hoe Rob Smits aan het belachelijke bedrag (bedrag bij mij bekent) komt over 2011. Er is mij namelijk nooit vanuit de kliniek ook maar enig bewijs geleverd dat hun berekeningen zouden kloppen. En dat terwijl Moniek Mol zelf heeft toegegeven dat het bedrag vele malen hoger was. Ze zei bijna letterlijk: “het is nog een groot bedrag, maar ik kan het je niet uitbetalen daar er niet voldoende geld is op dit moment, zodra er weer geld is zal ik het in gedeelten overmaken.”

Wat Rob Smits, Tim Kors en Michael van Gils hier doen is natuurlijk pure diefstal.


Ondertussen was er op 1-06-2011 een werkgevers/werknemers contract opgemaakt. De copie van dit contract is gedurende de hele looptijd van het contract niet meer in mijn bezit geweest. Volgens Tim Kors was het zoekgeraakt!!! Hij kon het nergens meer vinden!!!

Het is pas twee weken na mijn ontslag op mysterieuze wijze teruggevonden en aan mij per post verzonden.


Volgens dit contract was ik in dienst voor 30 uur per week. Aangezien dit, wat de hoeveelheid werk betrof, geen haalbare kaart was, en ik structureel moest overwerken, heb ik gedurende 2011/2012 een hoeveelheid overuren gemaakt. Deze zijn, gedurende het hele jaar, per dag, door mij genoteerd in mijn agenda.

De lijst met overuren van 2011 is op het einde van dat jaar aan Tim Kors overhandigd met het verzoek ze aan mij uit te betalen. Dit is uiteraard nooit gebeurd en ook deze lijst kon hij nergens meer vinden. Beide lijsten, 2011 en 2012 zijn in mijn bezit.

Het totaal aan overuren gedurende de looptijd van het contract bedraagt in 2011 – 274,75 uur en in 2012 – 124 uur. Hiervan is tot op heden nog nooit iets uitbetaald.


Ik ga er van uit dat ik nog recht heb op € 11.157, (restant provisie 2011 en overuren, zie hierboven) zoniet ben ik van mening dat het nu aan de Linus Pauling Kliniek is om, met de nodige harde bewijzen, het tegendeel te laten zien!


Ik eis daarom inzage in de originele lijst van mijn omzetten in 2011! (zie hierboven)


Indien ik vóór 20 juli 2013, geen rechtstreekse fatsoenlijke reactie krijg met een bevredigende oplossing zal dit verslag worden geplaatst op mijn website, mijn nieuwsbrief en op verschillende gezondheidsgroepen op Facebook.

(ps. Er is tot op heden op geen enkele manier door het bedrijf gereageerd naar aanleiding van dit verslag, vandaar mijn publicatie hiervan.)


Ik verklaar hierbij dat dit verslag naar eer en geweten en in alle eerlijkheid is samengesteld.

De bewijzen en de hoogte van de bedragen zijn in mijn bezit met uitzondering van de betreffende exellijst over 2011.


Het is geenszins mijn bedoeling het bedrijf Linus Pauling kliniek, op welke manier dan ook, schade te berokkenen, ik eis alleen datgene op waar ik recht op heb!

De eigenaren van de Linus Pauling kliniek hebben het recht om dit met harde en eerlijke bewijzen te weerleggen. Zoniet, dan zal de bovenstaande procedure in werking treden.


Naar waarheid geschreven...

met vriendelijke groet,

Lizzy Turelinckx

Orthomoleculair Therapeut


Verzonden op 01-07-2013 per email naar:

Tim Kors (timkors@gmail.com)

Michael van Gils (michaelvangils@gmail.com)

Rob Smits (robert.smits@telfort.nl)


Verzonden op 01-07-2013 per aangetekend schrijven naar:

Linus Pauling kliniek te Waalre


Beste lezer, het zou mij een groot plezier doen om uw mening over dit artikel te lezen in ons gastenboek. Wat is uw idee over deze manier van handelen en omgaan met personeel. Hartelijk dank voor uw medewerking!

Top
©Warriors For Health - FreePeopleAgency  | lizzy@warriorsforhealth.com